Search form

Mátio 2:20

20aghati yi bɛ, “Josɛ́f, faté sɔt mmɔ́ nɛ máyi pɛtnsɛm ndǔ mmɨk Israɛl. Bo abhɛn báyàŋ nyaka bɛway mmɔ́ manaŋ bagu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index