Search form

Mátio 2:22

22Kɛ Josɛ́f ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Akɛlos asɔt ɛpok ɛtayi mbɔ Mfɔ atú ɛtɔk Judɛ́ya, acháy bɛrɔŋ arɛ́. Ndǔ kɛnɔ́ kɛ́chák, ángɛl Mandɛm ayɛp Josɛ́f batú bɛ yi ándɔ́k chí atú Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index