Search form

Mátio 2:3

3Mfɔ Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒbhɔ bárɛ́mɛ́, ntí átáka yi amɛm. Ɛ́bhák ɛnyumɔ́t nɛ bǒ mankɛm amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index