Search form

Mátio 2:4

4Hɛ́rɔd abhɨŋɨ bǒbatí bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bábhɔŋ bɛbhe Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index