Search form

Mátio 2:5

5Bágháti yi bɛ, “Bábhɔŋ bɛbhe yi ɛtɔk Bɛ́tlɛhɛm, fá atú Judɛ́ya, mbɔnyunɛ ɛchi amɛm ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index