Search form

Mátio 2:6

6Mandɛm arɛm bɛ, ‘Wɔ Bɛ́tlɛhɛm ndǔ mmɨk Júda,

puyɛ̌ wɔ kɛ ɔ́chí ansɛm ndǔ bɛtɔk Júda mɛnkɛm,

mbɔnyunɛ ntá yɛ kɛ̌ Mfɔ áfù.

Mfɔ anɛ ákɛ̀m bǒbha, bo Israɛl, mbɔ ɛrɨ́tɨ́ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n ákɛ̀m bághɔ́ŋɔmɛ́n yi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index