Search form

Mátio 2:7

7Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, abhɨŋɨ mankɔ bhɔ, abhɔ́ŋ kɛpɨ nɛ bhɔ ansɛm ansɛm, abhɛ́p bhɔ bɛ́ mángátí yi mpok anɛ bɔ baghɔ nɛmbe ɛnɔ atú ɛtɔk yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index