Search form

Mátio 2:8

8Aghati yɛ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká Bɛ́tlɛhɛm, mǎmbɛp sayri nɛbhʉɛt anɛ mɔ́wu achi. Mǎnáŋ mǎngɔ́ yi, pɛt ká nsɛm mǎngati mɛ, bɛ́ mɛ nkwɔ́ ndɔ́k nchyɛ́ yi kɛnókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index