Search form

Mátio 2:9

9Mankɔ̌ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mfɔ Hɛ́rɔd árɛ́mɛ́, báfá bare rɔŋ. Ndǔ bárɔ̀ŋ, bághɔ́ nkúbhɛ́ nɛmbe ɛnɛ́n báyámbɨ baghɔ atú ɛtɔk ɛyap nɛ nɔ́ nɛ́rɔ́ŋ nɔ́kɔ́ ambɨ, bɔ́ mánkoŋo nɔkɔ ansɛm. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Bɛ́tlɛhɛm, nɛmbe ɛnɔ nɛ́te amfay nɛbu, tɛ́bhɛ́ tɛ́bhɛ́ nɛ ɛkɛt ɛnɛ́ mɔ́wu áchí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index