Search form

Mátio 20

Mandɛm ǎkap bakʉ̌ bɛtɨk abhi

1Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mbák Mandɛm achi nɛ bho mbɔ Mfɔ wap, mɛnyɨŋ bɛ́bhak mbɔ ɛnyu ɛ́chí ndǔ nɛkay ɛnɛn. Nɛkǎy ɛnɛn nɛchi bɛ, mbɔŋɔ́nkɨ̌fú achi nyaka. Ɛwak ɛ́mɔt, afa beti beti arɔk bɛyaŋ bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛtɨk amɛm nkɨ ywi. 2Aka nɛ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn yi ayambɨ ásɔ́rɛ́ bɛ chɔŋ yi anchyɛ bhɔ nkáp anɛ́ ákwáy ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt. Ató yɛ́ bhɔ bɛ mándɔ́k mánkʉ́ bɛtɨk amɛm nkɨ ywi.” 3Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká nɛ́nɛnamɔt beti bhɔ, afa arɔk nɛfísiɛ, aghɔ́ bǒfu tété abhɛn babhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ. 4Aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká nkwɔ ndǔ nkɨ wa mankʉ́ bɛtɨk arɛ́. Mǎnáŋ mǎmfáté beku, chɔŋ nchyɛ́ bhe nkáp anɛ ákwáy.” Báfʉɛ́t bárɔ́k. 5Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mbɔ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay, nɛ nkarɛnka ɛ́rát ɛnɛ ngósí, mbɔŋɔ́nkɨ wu akʉ ɛnyumɔt. Nɔ́ chí, asɔt bǒ bɛtɨk bachak ató ɛbhɨ. 6Bɛ́rɔ́ŋ nkárɛ́nká ɛtay beku, apɛt afú, arɔk ɛtɔk, aghɔ́ bo báchák tété, ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀ ti. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎchí fá tété, nywɔp nɛnkɛm, ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ ti?” 7Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́chí fá tété mbɔnyunɛ sɛbhɨkɨ bhɔŋ mmu anɛ ásɔ̀t bhɛsɛ ndǔ bɛtɨk.” Mbɔŋɔ́nkɨ wu aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká nkwɔ mǎnkʉ́ bɛtɨk amɛm nkɨ wa.” 8Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ běku, mpok bakʉ̌ bɛtɨk bápɛtnsɛm anywɔ́p, mbɔŋɔ́nkɨ abhɨŋɨ mmu anɛ áyɨ̀ŋɨ bakʉ̌ bɛtɨk aghati yi bɛ, “Bɨŋɨ́ bakʉ̌ bɛtɨk chyɛ bhɔ bakáp ayap, bɛ́bhó nɛ abhɛn bárɔ́ŋɔ́ ɛbhɨ ndɔbhɛnsɛm, bɛwɛnti nɛ abhɛn báyámbɨ.” 9Abho nɛ abhɛn básɔ́rɛ́ bhɔ ndǔ bɛtɨk nkárɛ́nká ɛtay beku, achyɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ wap nkáp nywɔp nɛmɔt ankɛm. 10Ágháká nɔ́kɔ́ ntá bǒ abhɛn báyámbɨ bábhó bɛtɨk beti beti, bákáysi bɛ chɔŋ anchyɛ awap nkáp anja ancha anɛ bǒ abhɛn babho bɛtɨk chi beku. Kɛ achyɛ yɛ̌ntɨkɨ ntí mmu chi ɛnyumɔt, nɔ chi nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt. 11Básɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ bakap ayap, babho mɛnywinti ɛ̌ti mbɔŋɔ́nkɨ, 12mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Bǒ abhɛn bákʉ́ bɛtɨk chi ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp nɛmɔt, ɔchyɛ́ bhɔ nkáp ɛnyumɔt nɛ bhɛsɛ́ bhó sɛ́kʉ́ bɛtɨk ndǔ nywɔp nɛnkɛm amɛm ɛsɔ́ŋtí mmok.” 13Kɛ mbɔŋɔ́nkɨ akɛmɛ mmu wap amɔt bɛ, “Nkwǎnɛ, mbɨ́kɨ́ nyiɛ́ be yɛ̌nyɨŋ. Sɛ́ká ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ bhe bɛ mɛ̌chyɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt. Pú nɔ́? 14Sɔt nkáp aywɛ dɔ́k. Mɛmbɔŋ kɛ̌ mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛchyɛ mmu anɛ abho bɛtɨk ndɔbhɛnsɛm nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt mbɔ ɛnyǔ nchyɛ́ wɔ. 15Nkáp chi awa. Mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛtaŋ bɛkʉ ɛnyǔ nkɔ́ŋɔ́ nɛ wú? Mpabhamɨ́k akʉ ɔ̌béntɨ ndǔ ntɔ́ŋɔ́ bǒbhɛn bɛrɨ̌ntɨ?” 16Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́tɛ́m nɛkay ɛnɛn, arɛm yɛ bɛ, “Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi bɛ chɔŋ bɛyǎ bayǎmbɨ mándɔp ansɛm, nɛ bɛyǎ barɔbhɛ́nsɛm mándɔp ambɨ.”

Yesu arɛm ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛ́rát bɛ chɔŋ mángwáy yi

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)

17Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ bɛrɔŋ Yerúsalɛm nɛ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay, asɔt bhɔ nɛpak, abho bɛghati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari nɛ yi. 18Arɛm bɛ, “Ghók ká, sɛ́rɔ̀ŋ nɔ chi Yerúsalɛm, nɛ mpok sɛ́gháká arɛ́, chɔŋ mámfyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm amɔ́ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ntá batɔŋ ɛbhé Moses, bɔ́ mándɛm bɛ mángwáy yi. 19Nɛ bǒbati mánsɔt yi mamfyɛ amɔ bo abhɛn bápú bo Israɛl, bɛ́ mánjɔ́kɔ́ yi, nɛ bɛ mándɛ́n yí nɛ ɛkpa, nɛ bɛ mángó yi ndǔ ɛkotákátí. Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Yesu yi bɛ mǔnti abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok

(Mk 10.35-45)

20Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ngɔrɛ́ Sɛbɛdi asɔt bɔ̌bhi bati apay, arɔk ntá Yesu nɛ bhɔ. Atɛp mánɛ́n bɛsí bhi are bhɛ́p yi bɛ ankwak yi. 21Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌yáŋ mɛ̌nkʉ wɔ yi?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛta, kʉ bɛ́ mpok ɔ́bhàk Mfɔ, bɔ̌bha abhɛn bati apay, manchɔkɔ nɛ wɔ, amɔt ɛbhe awɔ́nɛm, achák ɛbhe awɔ́ghɔ.” 22Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ nkʉ ntá yɛ. Bǎkwáy bɛka mɛnyu ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛ́nyú?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́kwày bɛkʉ nɔ.” 23Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛp, chɔŋ mǎnyú nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛnyu, kɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛyap bo abhɛn babhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛya nɛ abhɛn babhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhe awɔghɔ. Bɛbhak ɛbhɔ bɛchi ntá bǒ abhɛn Ɛtaya aghoko bhɔ́ ábhʉ́rɛ́ ntá yap.” 24Bakoŋo Yesu báchák bati byo bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ̌ Sɛbɛdi barɛmɛ, bábhó bɛběntɨ nɛ mamʉɛrɛ bhap nɔ bachi nnɔ amɔt. 25Ɛ́kʉ́ Yesu abhɨŋɨ bhɔ mankɛm arɛm bɛ, “Bǎrɨŋɨ bɛ ntá bǒ mmɨk, bafɔ bábhɔŋ bɛyǎ bɛtaŋ amfay bǒbhap, nɛ bǒbati básɔ̀t bɛyǎ bɛtaŋ bɛkʉ bǒbhap mángók bhɔ. 26Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛbhak ɛnyu yɔ ndǔ nkwɔ ywɛka. Mmu anɛ áyàŋ bɛbhak mǔngo ywɛka, abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok ywɛka, 27nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka anɛ áyàŋ bɛbhak mmǔ mbɨ abhɔŋ bɛbhak nsɛm aywɛka, 28nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɨ́kɨ́ twɔ bɛ bo mántók mɛ. Ntwɔ chi bɛbhak mǔbɛtok, nɛ bɛchyɛ nɛpɛ́m ɛna ndu bɛku bɛyǎ bhó, mfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.”

Yesu abú manɛ́mámɨk bati apay amɛm ɛtɔk Jɛríko

(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29Yesu ǎfù nyaka ɛtɔk Jɛríko nɛ bakoŋo bhi. Ngɛ́mtay bho báré koŋo bhɔ. 30Manɛ́mámɨk bati apay babhak nɛpaká mbi chɔkɔ. Bághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu kɛ̌ áfʉɛ̀t, bábho bɛbɨk mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ɛta, Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ bhɛsɛ́ ntínso!” 31Bo abhɛn bachi arɛ bábhó bɛsayti manɛ́mámɨk bhɔ bɛ, “Kusí ká!” Kɛ bákpɨk bare bɨk nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Acha, Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ bhɛsɛ ntínso!” 32Yesu ate, abhɨŋɨ bhɔ, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎyàŋ bɛ́ nkʉ bhe yí?” 33Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɛta, sɛ́yàŋ ɔ́nkʉ́ amɨ́k yɛsɛ ánɛ́nɛ́.” 34Yesu aghɔ́ bhɔ ntínso. Atɔk amɨ́k ayap. Tɛ́mté wu, babho bɛghɔ mbaŋ nɛ babho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index