Search form

Mátio 20:1

Mandɛm ǎkap bakʉ̌ bɛtɨk abhi

1Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mbák Mandɛm achi nɛ bho mbɔ Mfɔ wap, mɛnyɨŋ bɛ́bhak mbɔ ɛnyu ɛ́chí ndǔ nɛkay ɛnɛn. Nɛkǎy ɛnɛn nɛchi bɛ, mbɔŋɔ́nkɨ̌fú achi nyaka. Ɛwak ɛ́mɔt, afa beti beti arɔk bɛyaŋ bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛtɨk amɛm nkɨ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index