Search form

Mátio 20:10

10Ágháká nɔ́kɔ́ ntá bǒ abhɛn báyámbɨ bábhó bɛtɨk beti beti, bákáysi bɛ chɔŋ anchyɛ awap nkáp anja ancha anɛ bǒ abhɛn babho bɛtɨk chi beku. Kɛ achyɛ yɛ̌ntɨkɨ ntí mmu chi ɛnyumɔt, nɔ chi nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index