Search form

Mátio 20:12

12mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Bǒ abhɛn bákʉ́ bɛtɨk chi ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp nɛmɔt, ɔchyɛ́ bhɔ nkáp ɛnyumɔt nɛ bhɛsɛ́ bhó sɛ́kʉ́ bɛtɨk ndǔ nywɔp nɛnkɛm amɛm ɛsɔ́ŋtí mmok.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index