Search form

Mátio 20:13

13Kɛ mbɔŋɔ́nkɨ akɛmɛ mmu wap amɔt bɛ, “Nkwǎnɛ, mbɨ́kɨ́ nyiɛ́ be yɛ̌nyɨŋ. Sɛ́ká ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ bhe bɛ mɛ̌chyɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt. Pú nɔ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index