Search form

Mátio 20:14

14Sɔt nkáp aywɛ dɔ́k. Mɛmbɔŋ kɛ̌ mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛchyɛ mmu anɛ abho bɛtɨk ndɔbhɛnsɛm nkáp bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt mbɔ ɛnyǔ nchyɛ́ wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index