Search form

Mátio 20:15

15Nkáp chi awa. Mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛtaŋ bɛkʉ ɛnyǔ nkɔ́ŋɔ́ nɛ wú? Mpabhamɨ́k akʉ ɔ̌béntɨ ndǔ ntɔ́ŋɔ́ bǒbhɛn bɛrɨ̌ntɨ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index