Search form

Mátio 20:16

16Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́tɛ́m nɛkay ɛnɛn, arɛm yɛ bɛ, “Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi bɛ chɔŋ bɛyǎ bayǎmbɨ mándɔp ansɛm, nɛ bɛyǎ barɔbhɛ́nsɛm mándɔp ambɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index