Search form

Mátio 20:17

Yesu arɛm ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛ́rát bɛ chɔŋ mángwáy yi

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)

17Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ bɛrɔŋ Yerúsalɛm nɛ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay, asɔt bhɔ nɛpak, abho bɛghati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index