Search form

Mátio 20:18

18Arɛm bɛ, “Ghók ká, sɛ́rɔ̀ŋ nɔ chi Yerúsalɛm, nɛ mpok sɛ́gháká arɛ́, chɔŋ mámfyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm amɔ́ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ntá batɔŋ ɛbhé Moses, bɔ́ mándɛm bɛ mángwáy yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index