Search form

Mátio 20:19

19Nɛ bǒbati mánsɔt yi mamfyɛ amɔ bo abhɛn bápú bo Israɛl, bɛ́ mánjɔ́kɔ́ yi, nɛ bɛ mándɛ́n yí nɛ ɛkpa, nɛ bɛ mángó yi ndǔ ɛkotákátí. Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index