Search form

Mátio 20:2

2Aka nɛ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn yi ayambɨ ásɔ́rɛ́ bɛ chɔŋ yi anchyɛ bhɔ nkáp anɛ́ ákwáy ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp nɛmɔt. Ató yɛ́ bhɔ bɛ mándɔ́k mánkʉ́ bɛtɨk amɛm nkɨ ywi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index