Search form

Mátio 20:20

Yesu yi bɛ mǔnti abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok

(Mk 10.35-45)

20Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ngɔrɛ́ Sɛbɛdi asɔt bɔ̌bhi bati apay, arɔk ntá Yesu nɛ bhɔ. Atɛp mánɛ́n bɛsí bhi are bhɛ́p yi bɛ ankwak yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index