Search form

Mátio 20:21

21Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌yáŋ mɛ̌nkʉ wɔ yi?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛta, kʉ bɛ́ mpok ɔ́bhàk Mfɔ, bɔ̌bha abhɛn bati apay, manchɔkɔ nɛ wɔ, amɔt ɛbhe awɔ́nɛm, achák ɛbhe awɔ́ghɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index