Search form

Mátio 20:22

22Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ nkʉ ntá yɛ. Bǎkwáy bɛka mɛnyu ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛ́nyú?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́kwày bɛkʉ nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index