Search form

Mátio 20:23

23Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛp, chɔŋ mǎnyú nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛnyu, kɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛyap bo abhɛn babhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛya nɛ abhɛn babhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhe awɔghɔ. Bɛbhak ɛbhɔ bɛchi ntá bǒ abhɛn Ɛtaya aghoko bhɔ́ ábhʉ́rɛ́ ntá yap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index