Search form

Mátio 20:24

24Bakoŋo Yesu báchák bati byo bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ̌ Sɛbɛdi barɛmɛ, bábhó bɛběntɨ nɛ mamʉɛrɛ bhap nɔ bachi nnɔ amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index