Search form

Mátio 20:25

25Ɛ́kʉ́ Yesu abhɨŋɨ bhɔ mankɛm arɛm bɛ, “Bǎrɨŋɨ bɛ ntá bǒ mmɨk, bafɔ bábhɔŋ bɛyǎ bɛtaŋ amfay bǒbhap, nɛ bǒbati básɔ̀t bɛyǎ bɛtaŋ bɛkʉ bǒbhap mángók bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index