Search form

Mátio 20:27

27nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka anɛ áyàŋ bɛbhak mmǔ mbɨ abhɔŋ bɛbhak nsɛm aywɛka,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index