Search form

Mátio 20:28

28nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɨ́kɨ́ twɔ bɛ bo mántók mɛ. Ntwɔ chi bɛbhak mǔbɛtok, nɛ bɛchyɛ nɛpɛ́m ɛna ndu bɛku bɛyǎ bhó, mfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index