Search form

Mátio 20:29

Yesu abú manɛ́mámɨk bati apay amɛm ɛtɔk Jɛríko

(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29Yesu ǎfù nyaka ɛtɔk Jɛríko nɛ bakoŋo bhi. Ngɛ́mtay bho báré koŋo bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index