Search form

Mátio 20:3

3Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká nɛ́nɛnamɔt beti bhɔ, afa arɔk nɛfísiɛ, aghɔ́ bǒfu tété abhɛn babhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index