Search form

Mátio 20:31

31Bo abhɛn bachi arɛ bábhó bɛsayti manɛ́mámɨk bhɔ bɛ, “Kusí ká!” Kɛ bákpɨk bare bɨk nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Acha, Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ bhɛsɛ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index