Search form

Mátio 20:34

34Yesu aghɔ́ bhɔ ntínso. Atɔk amɨ́k ayap. Tɛ́mté wu, babho bɛghɔ mbaŋ nɛ babho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index