Search form

Mátio 20:4

4Aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká nkwɔ ndǔ nkɨ wa mankʉ́ bɛtɨk arɛ́. Mǎnáŋ mǎmfáté beku, chɔŋ nchyɛ́ bhe nkáp anɛ ákwáy.” Báfʉɛ́t bárɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index