Search form

Mátio 20:5

5Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mbɔ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay, nɛ nkarɛnka ɛ́rát ɛnɛ ngósí, mbɔŋɔ́nkɨ wu akʉ ɛnyumɔt. Nɔ́ chí, asɔt bǒ bɛtɨk bachak ató ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index