Search form

Mátio 20:6

6Bɛ́rɔ́ŋ nkárɛ́nká ɛtay beku, apɛt afú, arɔk ɛtɔk, aghɔ́ bo báchák tété, ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀ ti. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎchí fá tété, nywɔp nɛnkɛm, ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ ti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index