Search form

Mátio 20:8

8Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ běku, mpok bakʉ̌ bɛtɨk bápɛtnsɛm anywɔ́p, mbɔŋɔ́nkɨ abhɨŋɨ mmu anɛ áyɨ̀ŋɨ bakʉ̌ bɛtɨk aghati yi bɛ, “Bɨŋɨ́ bakʉ̌ bɛtɨk chyɛ bhɔ bakáp ayap, bɛ́bhó nɛ abhɛn bárɔ́ŋɔ́ ɛbhɨ ndɔbhɛnsɛm, bɛwɛnti nɛ abhɛn báyámbɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index