Search form

Mátio 20:9

9Abho nɛ abhɛn básɔ́rɛ́ bhɔ ndǔ bɛtɨk nkárɛ́nká ɛtay beku, achyɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ wap nkáp nywɔp nɛmɔt ankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index