Search form

Mátio 21:1

Yesu achwe Yerúsalɛm mbɔ mmu anɛ anu ansɔt awɔ́nɛm

(Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákɔ́ baghaka ndǔ bɔ̌bɛtɔk Bɛtfágɛ nɛ Bɛ́tani, ndǔ Njiɛ Mɛnok Ólif, kɛkwɔt nɛ Yerúsalɛm. Aré, ató baghɔkɔ́ bhi bati apay ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index