Search form

Mátio 21:18

Yesu akʉ ɛnɔk ɛ́kúri

(Mk 11.12-14, 20-24)

18Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Yesu afa abho bɛpɛtnsɛm Yerúsalɛm. Nsay akɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index