Search form

Mátio 21:42

42Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ re pay ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm?

Básɨŋ bɛ, ‘Nkúbhɛ́ ntay ɛnɛn batěkɛt bágʉɛ́bhɛ́ bɛ́ nɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ,

nɔ́ kɛ nɛ́rɔ́bhɛ́ ntay ɛnɛn nɛ́kɛ́mɛ́ ɛkɛt nɛchá batay áchák ankɛm.

Mandɛm kɛ ákʉ́ bɛ́ ɛ́mbák ɛnyu yɔ,

nɛ ɛchi ndaká maknkay tontó ntá yɛsɛ!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index