Search form

Mátio 22:1

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛpǎ nɛbhay

(Lk 14.15-24)

1Yesu apɛt abho bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ndǔ bakay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index