Search form

Mátio 22:12

12Abhɛ́p mmu wu bɛ, ‘Nkwǎnɛ, ɔkʉ́ ná kɛ ɔ̌chwe fá, nkú-nɛbhay wɔ amʉɛt tí?’ Ɛcha mmu wu ɛnyɨŋ bɛrɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index