Search form

Mátio 22:15

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nkábhɛ́nti ndu báyàŋ yi ánkwɛ́n anyu

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

15Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔ́k báté ɛyu, babho bɛyaŋ ɛnyǔ bákway bɛkʉ Yesu ánkwɛ́n anyu, bɛ bɔ mámbɔ́ŋ mbi bɛkɛm yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index