Search form

Mátio 22:20

20Yesu asɔt akɛ́m awɔ, abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntí ághá nɛ́ arɛ? Nɛ nnyɛ́n chi ɛnɛn ághá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index