Search form

Mátio 22:32

32‘Mɛ nchí Mandɛm Ábraham, Mandɛm Áisek, nɛ Mandɛm Jekɔ́p!’ Mandɛm achí Mandɛm bo abhɛn bachi nɛpɛ́m. Apú Mandɛm bawú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index