Search form

Mátio 22:37

37Yesu akɛmɛ yi bɛ, chí ɛbhé ɛnɛ ɛ́rɛ̀m bɛ, “‘Kɔŋ Mandɛm Acha ywɛ nɛ ntɨ ɛnɛ nɛnkɛm, nɛ ɛfóŋó yɛ ɛnkɛm, nɛ nkaysi yɛ nkɛm’.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index