Search form

Mátio 22:4

4Apɛt abhɨŋɨ bɔ̌-bɛtok abhi báchák aghati bhɔ bɛ, ‘Dɔ́k ká ghati bo abhɛn nnáká bɛ́ ngwáy bhɔ bɛsɛnɛ́ mpɔŋ nɛ mǎnáŋ mana nɛnyíɛ́, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́náŋ ɛ́chí téé. Dɔ́k ká ghati bhɔ mántwɔ́.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index