Search form

Mátio 22:40

40Bɛbhé ɛbhɛn bɛpay bɛ́kútí yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ bo mándɨ́ŋɨ́, mbɔ ɛnyǔ ɛchi ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Moses ásɨ́ŋɨ́, nɛ ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm básɨ́ŋɨ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index