Search form

Mátio 22:41

Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ́ ǎtò

(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)

41Ɛnɛ́ bǒnkwɔ Fárisi babhʉɛt ɛbhak ɛ́mɔt nɛ Yesu, yi abhɛ́p bhɔ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index